ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಳರಚನೆ

ಬರಹಗಾರರು: ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್
ಪುಟಗಳು: 289
ಅಚ್ಚು: ಮೂರನೆಯ ಅಚ್ಚು, 2012

ಹೊತ್ತಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ   down_arrow

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ  
munnota
totalkannada
 


 

ವಿವರಗಳು

ಕನ್ನಡ ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ತಡೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಹಲವು ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪದರೂಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸುವಾಗ ಹಲವು ಸಿಕ್ಕಲು-ಸಿಕ್ಕಲಾದ ಕಟ್ಟಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಈ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಗೆ ಎಟುಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆಯೇ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುವ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಗಳು ಸಂಸ್ಕ್ರುತದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸುಗರಿಗೂ ಕಲಿಯುವವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವುಗಳ ಕಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನೇರವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸುಲಬವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

 

facebooktwitter