ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಮಾತುಕೂಟ: ನುಡಿಯರಿಮೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಕೊಡುಗೆಗಳು

ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ವಿಚಾರಗಳು – ಒಂದು ಇಣುಕುನೋಟ

ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಸಂದರ್‍ಶನ (ಚಂದನ ಟಿ.ವಿ.) – ತುಣುಕು 1

ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಸಂದರ್‍ಶನ (ಚಂದನ ಟಿ.ವಿ.) – ತುಣುಕು 2

 

ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಸಂದರ್‍ಶನ (ಚಂದನ ಟಿ.ವಿ.) – ತುಣುಕು 3

ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಸಂದರ್‍ಶನ (ಚಂದನ ಟಿ.ವಿ.) – ತುಣುಕು 4

 

ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಸಂದರ್‍ಶನ (ಚಂದನ ಟಿ.ವಿ.) – ತುಣುಕು 5

ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ – ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ

facebooktwitter